Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenNederland

HuurwoningenNederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenNederland, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenNederland zijn verbonden. HuurwoningenNederland is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenNederland beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenNederland is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenNederland worden aangeboden. HuurwoningenNederland garandeert niet dat de op HuurwoningenNederland aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenNederland garandeert ook niet dat de op HuurwoningenNederland aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenNederland garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenNederland hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenNederland is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenNederland. U vrijwaart HuurwoningenNederland voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenNederland.